موسسه فرهنگی طلوع

ارتباط با مدیرعامل موسسه

تمام مخاطبان خانواده طلوع می توانند برای ارتباط با مدیرعامل محترم موسسه فرهنگی طلوع جناب آقای سلیمانی از طریق مسیرهای زیر اقدام نمایند:

1- هماهنگی قبلی با مسئول دفتر مدیرعامل از طریق تماس با موسسه جهت مراجعه حضوری یا مکالمه تلفنی
2- صندوق ارتباط با مدیرعامل در برنامه ها و مراسم رسمی موسسه
3- صندوق ارتباط با مدیرعامل محترم موسسه که در ورودی قسمت اداری نصب شده است.
4- ارسال ایمیل و ذکر عنوان ارتباط با مدیرعامل محترم موسسه
5- ارائه نامه در پاکت به مسئول روابط عمومی موسسه واقع در قسمت اداری موسسه

فرم ارسال سوال جديد