موسسه فرهنگی طلوع

پیام مدیرعامل


بسم الله الرحمن الرحیم

جایگاه تعلیم و تربیت بسی رفیع تر از جایگاه همه مناسبات و تعاملات مدنی و فرهنگی به حساب می آید. متغیری است که آرام آرام همه امور را تابع خود می سازد در این میان آنچه مهم است فراهم ساختن بستري براي برانگيختن و رشد استعدادهاي نهفته نسل فردا ، به نحوي كه بتواند به شكلي مستمرّ او را در راه رسيدن به كمال وجودي ياري دهد . برنامه ریزان و مدیران موسسه فرهنگی طلوع همواره حفظ اصول اعتقادی مکتب اسلامی و نظام ارزشی، فرهنگی را سرلوحه کار خویش میدانند ،ضمن آنکه پیش بینی لازم برای دفع آسیب های فرهنگی و ارزشی را با هم اندیشی به مصداق "یدالله مع الجماعه" به عمل آورده اند.