موسسه فرهنگی طلوع

فضای آموزشی

فضای آموزشی نسبت به نیاز دانش آموزان تامین می شود. کلاس ها در پیش دبستان و دبستان در ابتدای سال تحصیلی با فضای شاد آماده سازی می شوند. در متوسطه دوره اول و دوم به فراخور نیاز کلاس ها تجهیز می گردد. برای تمام کلاس های مقاطع تجهیزات کامپیوتری تعبیه شده است و در دوره های بالاتر در صورت نیاز به تجهیزات قوی تر امکان استفاده از اتاق سمعی و بصری نیز وجود دارد.