موسسه فرهنگی طلوع

ساعت کاری مقاطع

ساعت کاری مجموعه طلوع به شرح زیر می باشد:
موسسه فرهنگی طلوع(قسمت اداری): 7:30 - 16   
قسمت اداری موسسه شامل: مدیرعامل محترم، مسئول امور مالی و اداری، حسابداری، مسئول فناوری اطلاعات، مسئول آموزشی و پرورشی موسسه، ناظر کیفی، مسئول روابط عمومی، دبیرخانه است.
پیش دبستانی طلوع:
8- 15:30
دبستان طلوع:
7:30 -15
متوسطه دوره اول:
6:40 - 14:30
متوسطه دوره دوم:
7- 14:40

فرم ارسال سوال جديد