موسسه فرهنگی طلوع

انجمن اولیا و مربیان

 • مشارکت

  مشارکت

  انجمن اولیاء و مربیان می تواند در رشد و توسعه فعالیت های مدرسه خصوصا موارد مشترک مرتبط با اولیا نظیر آموزش خانواده، حمل و نقل دانش آموزی و ... نقش فزاینده ای را در بر بگیرد.

 • مشاوره

  مشاوره

  اولیا علاقه مندی که مایلند با مدرسه جهت بهبود فرآیندهای جاری و آتی همکاری کنند کاندید شده و از طریق انتخابات مخصوص هر مقطع از بین آن ها افرادی انتخاب می شوند. نماینده ها در حقیقت واسطه بین مدرسه و سایر اولیا هستند و پیام ها را به گوش مسئولین می رسانند. علاقه مندان می توانند از طریق این نماینده ها با مدرسه در ارتباط باشند.

 • پیام مدیریتی

  پیام مدیریتی

  جایگاه تعلیم و تربیت بسی رفیع تر از جایگاه همه مناسبات و تعامالت مدنی و فرهنگی به حساب می آید. متغیری است که آرام آرام همه امور را تابع خود می سازد. در این میان آنچه مهم است فراهم ساختن بستری برای برانگیختن و رشد استعدادهای نهفته نسل فردا ، به نحوی که بتواند به شکلی مستمرّ او را در راه رسیدن به کمال وجودی یاری دهد