موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

برنامه های آزمون جامع

برنامه آزمون های جامع متوسطه دوره اول به شرح ذیل است:

امتحانات پایان ترم اول: 7 تا 18 دی ماه

امتحانات پایان ترم دوم: 30 اردیبهشت تا 24 خردادماه