موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

مربیان

 • مریم ساسانی
  • نام: مریم ساسانی
  • سمت: مدیر
 • پروین سادات خاوری
  • نام: پروین سادات خاوری
  • سمت: معاون آموزشی
 • مریم امینیان
  • نام: مریم امینیان
  • سمت: مسئول پایه نهم
 • فاطمه السادات شبیری
  • نام: فاطمه السادات شبیری
  • سمت: مسئول پایه هشتم
 • آزاده حاجیها
  • نام: آزاده حاجیها
  • سمت: مسئول پایه هفتم
 • ندا میرزایی
  • نام: ندا میرزایی
  • سمت: ناظم- مسئول بهداشت
 • فاطمه گودرزی
  • نام: فاطمه گودرزی
  • سمت: ناظم
 • ریحانه توتونچی
  • نام: ریحانه توتونچی
  • سمت: مربی تربیتی
 • فاطمه ناصری
  • نام: فاطمه ناصری
  • سمت: کمک مشاور دوره اول
 • زینب داودآبادی
  • نام: زینب داودآبادی
  • سمت: مسئول سایت
 • مریم بابایی
  • نام: مریم بابایی
  • سمت: مسئول سمعی و بصری
 • زهرا صالح پور
  • نام: زهرا صالح پور
  • سمت: مسئول تایپ و تکثیر
 • ملیحه رسالی (کلهر)
  • نام: ملیحه رسالی (کلهر)
  • سمت: اپراتور تلفنخانه
 • ثمین علیزاده
  • نام: ثمین علیزاده
  • سمت: مسئول آزمایشگاه زیست، مسئول طرح پویش و دبیر اجرایی جلسات آموزش خانواده
 • طاهره دهقانی
  • نام: طاهره دهقانی
  • سمت: دبیر قرآن سه پایه
 • مریم شیرازی
  • نام: مریم شیرازی
  • سمت: دبیر پیام های آسمانی پایه هشتم و نهم
 • خانم مساحتی
  • نام: خانم مساحتی
  • سمت: دبیر پیام های آسمانی پایه هفتم
 • فاطمه سادات سرکی
  • نام: فاطمه سادات سرکی
  • سمت: دبیر فیزیک پایه نهم
 • فاطمه نایب
  • نام: فاطمه نایب
  • سمت: دبیر فیزیک پایه هشتم
 • الهام قمری
  • نام: الهام قمری
  • سمت: دبیر فیزیک پایه هفتم