موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره دوم

متوسطه دوره دوم

زیبایی زندگی در قناعت است. امیرالمومنین علی علیه السلام