موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره دوم

متوسطه دوره دوم

علمی که اصلاحت نکند گمراهی است. امیرالمومنین علی علیه السلام