موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

متوسطه دوره اول

علمی که اصلاحت نکند گمراهی است. امیرالمومنین علی علیه السلام