موسسه فرهنگی طلوع

پیش دبستان

من دیگر ما (جلد ششم)

  • نام ناشر: آیین فطرت
  • نام نویسنده: محسن عباسی ولدی

نویسنده این کتاب قصد دارد که با بازی های یارانه ای رو در رو شده و به صراحت درباره آنها و پیامدهای که در تربیت فرزند دارند سخن بگوید.

این کتاب در دو بخش اصلی تنظیم شده است. بخش دوم این کتاب در دو فصل ارائه شده است.

فصل اول با عنوان این تاج پادشاهی برای عقل است یا خیال ؟ این فصل دوازده گفتار را شامل می شود.

فصل دوم با عنوان به هوش چشم هایمان را می شویند در این فصل به بررسی سه مقوله خدا, انسان و دین و معاد و شخصیت های مقدس پرداخته شده است و تغییر نگرشی را که بازی های رایانه ای برای کاربران خود در این مقولات پیش می آوردند بررسی کرده و توضیح داده می شود که این تغییر نگرش مستقیما برنگرش کاربران تاثیر گذاشته و آن را تغییر می دهد.