موسسه فرهنگی طلوع

پیش دبستان

من دیگر ما (جلد پنجم)

  • نام ناشر: آیین فطرت
  • نام نویسنده: محسن عباسی ولدی
نقش تلویزیون در تربیت کودک به یکی از مسائل مهم زمانه ما تبدیل شده است.
جلد پنجم «منِ دیگرِ ما» در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «با وجود این همه مضرات قابل توجه، چرا خانواده های ما این اندازه تلویزیونی شده اند؟»

 بخش اول : جایگاه نگاه در تربیت

  • بخش دوم : پیامد های تلویزیونی شدن
  • بخش سوم : دلایل تلویزیونی شدن خانواده ها
  • بخش چهارم: چه کنیم؟