موسسه فرهنگی طلوع

پیش دبستان

عفاف؛ جاودانه خواهی لذت

  • نام ناشر: انتشارات نشر قرآن و اهل بین نبوت (ع)
  • نام نویسنده: هانی چیت چیان / احمدرضا اخوت
عفاف و حجاب درون انسان را نورانی کرده و راه را برای کسب معرفت الهی هموار می کند. مهم ترین راهبرد تحقق عفاف و پذیرفتن حجاب، درونی کردن "باور حیا" است.
کتاب حاضر مجموعه راهبرد های عملی احیای عفاف در جامعه است.
همچنین فصل آخر کتاب نگاهی به مسائل جنسی با رویکرد عفاف داشته است و بایسته های "تربیت جنسی" از منظر قرآن کریم را بررسی کرده است.
بخشی از کتاب:
جلوه هایی برای شکوفایی عفاف در دوره طفولیت:
1. شناخت موضوع حریم و لزوم اجازه گرفتن برای وارد شدن به حریم دیگران
2. آداب وارد شدن به حریم دیگران
3. درک موضوع اوقات و زمان
4. سالم سازی فضای کودک جهت عدم مواجهه با صحنه ها و موقعیت های نامناسب