موسسه فرهنگی طلوع

پیش دبستان

مرزهایی برای کودکان

  • نام ناشر: انتشارات دانژه
  • نام نویسنده:
تربیت افرادی حویشتن دار،مسئولیت پذیر و انتخاب گر،مستلزم آن است که والدین،مربیان و همه کسانی که با کودک سروکار دارند ،خود توانایی "بله"گفتن و "نه"گفتن را داشته باشند.این کتاب با ذکر مثال های کاربردی،راهنمای مناسبی است که نشان می دهد کی،کجا و چگونه به فرزندانمان "بله"یا "نه"بگوییم.