موسسه فرهنگی طلوع

پیش دبستان

مربیان

 • سرکار خانم حاجی شفیعی
  • نام: سرکار خانم حاجی شفیعی
  • سمت: مدیریت پیش دبستان
 • سرکار خانم فیض
  • نام: سرکار خانم فیض
  • سمت: معاونت اجرایی
 • سرکار خانم عطاءاللهی
  • نام: سرکار خانم عطاءاللهی
  • سمت: مربی پیش دو
 • سرکار خانم قاسمی
  • نام: سرکار خانم قاسمی
  • سمت: مربی پیش دو
 • سرکار خانم هاشمی
  • نام: سرکار خانم هاشمی
  • سمت: مربی پیش دو
 • سرکار خانم برق جلوه
  • نام: سرکار خانم برق جلوه
  • سمت: مسئول سایت و سمعی بصری
 • سرکار خانم خراتى
  • نام: سرکار خانم خراتى
  • سمت: مربى پيش دو
 • سرکار خانم خانیان
  • نام: سرکار خانم خانیان
  • سمت: نظامت و تربیتی
 • سرکار خانم قاسمی
  • نام: سرکار خانم قاسمی
  • سمت: نظامت و تربیتی