موسسه فرهنگی طلوع

پیش دبستان

لب مطلب مدیریت زمان

  • نام ناشر: انتشارات پردیس آباریس
  • نام نویسنده: جیم رندل
هیچ زمانی را از دست ندهید. همواره در حال انجام کار مفیدی باشید. همه ی فعالیت های غیرضروری را کنار بگذارید.