موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

برنامه درسی

جستجوی برنامه کلاسی
  • مقاطع تحصیلی : متوسطه دوره اول - پایه نهم
  • نام کلاس :

نهم الف

ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه مطالعات اجتماعی عربی مشاوره / هنر فیزیک زبان فوق برنامه
یکشنبه ادبیات زیست زیست نگارش شیمی - زنگ ششم: پویش
دوشنبه تربیت بدنی تربیت بدنی دینی حساب حساب - زنگ ششم: پویش
سه شنبه عربی زبان فیزیک فیزیک حساب - زنگ ششم: پویش
چهار شنبه حساب حساب هندسه عربی زبان فوق برنامه
پنج شنبه ادبیات مطالعات اجتماعی قرآن ادبیات -