موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

برنامه درسی

جستجوی برنامه کلاسی
  • مقاطع تحصیلی : متوسطه دوره اول - پایه نهم
  • نام کلاس :

نهم الف

ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه حساب عربی حساب فیزیک زبان کانون
یکشنبه ادبیات زیست نگارش زیست ادبیات
دوشنبه حساب عربی حساب فیزیک زبان کانون
سه شنبه رویش حساب زبان حساب دینی
چهار شنبه ادبیات فیزیک قرآن فیزیک زبان کانون
پنج شنبه مشاوره مطالعات هندسه مطالعات -