موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

برنامه درسی

جستجوی برنامه کلاسی
  • مقاطع تحصیلی : متوسطه دوره اول - پایه هشتم
  • نام کلاس :

هشتم الف

ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه حساب زیست مطالعات اجتماعی حساب زنگ پنجم و ششم: زبان فوق برنامه
یکشنبه هندسه عربی تفکر قرآن زنگ پنجم و ششم: پویش
دوشنبه نگارش عربی ادبیات حساب دینی - زنگ ششم: ادبیات
سه شنبه زبان عربی هندسه مشاوره/ فیزیک زنگ پنجم و ششم: پویش
چهار شنبه تربیت بدنی تربیت بدنی حساب زیست زنگ پنجم و ششم: زبان فوق برنامه
پنج شنبه ادبیات فیزیک مطالعات اجتماعی فیزیک -