موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

برنامه درسی

جستجوی برنامه کلاسی
  • مقاطع تحصیلی : متوسطه دوره اول - پایه هشتم
  • نام کلاس :

هشتم الف

ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه فیزیک مطالعات حساب عربی زبان کانون
یکشنبه حساب دینی حساب تفکر فوق برنامه
دوشنبه مشاوره فیزیک هندسه فیزیک -
سه شنبه مطالعات عربی دینی عربی زبان
چهار شنبه قرآن زیست حساب تفکر زبان کانون
پنج شنبه هندسه ادبیات فوق برنامه نگارش -