موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

برنامه درسی

جستجوی برنامه کلاسی
  • مقاطع تحصیلی : متوسطه دوره اول - پایه هشتم
  • نام کلاس :

هشتم الف

ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه حساب هندسه عربی مطالعات اجتماعی زبان فوق برنامه
یکشنبه فیزیک زیست نگارش تفکر و سبک زندگی مشاوره / فیزیک - زنگ ششم: پویش
دوشنبه ادبیات حساب تربیت بدنی تربیت بدنی دینی - زنگ ششم: پویش
سه شنبه زیست عربی ادبیات عربی زبان - زنگ ششم: پویش
چهار شنبه حساب حساب ادبیات هندسه زبان فوق برنامه
پنج شنبه قرآن فیزیک مطالعات اجتماعی اعتقادی -