موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

برنامه درسی

جستجوی برنامه کلاسی
  • مقاطع تحصیلی : متوسطه دوره اول - پایه هفتم
  • نام کلاس :

هفتم الف

ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه زیست عربی فیزیک عربی زبان کانون
یکشنبه حساب دینی حساب تفکر فوق برنامه
دوشنبه هندسه ادبیات عربی ادبیات -
سه شنبه حساب بازی ریاضی قرآن زیست مشاوره
چهار شنبه فیزیک ادبیات فیزیک نگارش زبان کانون
پنج شنبه حساب مطالعات حساب زبان -