موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

برنامه درسی

جستجوی برنامه کلاسی
  • مقاطع تحصیلی : متوسطه دوره اول - پایه هفتم
  • نام کلاس :

هفتم الف

ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه عربی زیست عربی هندسه هنر - زنگ ششم: زبان فوق برنامه
یکشنبه فیزیک حساب فیزیک حساب بازی و ریاضی - زنگ ششم: پویش
دوشنبه زبان ادبیات نگارش ادبیات تفکر و سبک زندگی - زنگ ششم: پویش
سه شنبه قرآن دینی زیست حساب مشاوره / اعتقادی - زنگ ششم: پویش
چهار شنبه حساب ادبیات حساب عربی هندسه - زنگ ششم: کار گروهی
پنج شنبه مطالعات اجتماعی فیزیک تربیت بدنی تربیت بدنی -