موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

برنامه درسی

جستجوی برنامه کلاسی
  • مقاطع تحصیلی : متوسطه دوره اول - پایه هفتم
  • نام کلاس :

هفتم الف

ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه عربی زیست عربی هنر زنگ پنجم وششم: زبان فوق برنامه
یکشنبه حساب قرآن هندسه فیزیک زنگ پنجم و ششم: پویش
دوشنبه دینی زیست ادبیات عربی ادبیات - زنگ ششم: تفکر
سه شنبه هندسه ادبیات زبان نگارش زنگ پنجم و ششم: پویش
چهار شنبه مطالعات اجتماعی حساب فیزیک/ مشاوره حساب زنگ پنجم و ششم: زبان فوق برنامه
پنج شنبه تربیت بدنی تربیت بدنی حساب فیزیک -